ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


 1) Με την παραλαβή κάθε οργάνου ή ενισχυτή και πριν την απομάκρυνση του πελάτη από τον χώρο μας, η NXK custom guitars έχει δικαίωμα να λαμβάνει  φωτογραφίες του αντικειμένου προς επισκευή με σκοπό την πιστοποίηση της κατάστασης του αντικειμένου για την αποφυγή συγχύσεων.
 
  2) Σε περίπτωση απρόβλεπτης αιτίας π.χ.  ασθένεια , απεργία , ατύχημα , δυσμενείς καιρικές συνθήκες , ανωτέρα βία κτλ , η NXK custom guitars διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία  παράδοσης των αντικειμένων προς επισκευή κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.
 
  3) Σε περίπτωση απουσίας του πελάτη από το χρονικό πλαίσιο που έχει ορισθεί  κατόπιν συμφωνίας ,  η NXK custom guitars δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη . Στην περίπτωση που δεν υπάρξει καμία απολύτως ειδοποίηση ή επικοινωνία από την μεριά του πελάτη τα αντικείμενα προς επισκευή θα μεταφέρονται σε χώρο αποθήκευσης με χρέωση 5 ευρώ ημερησίως , και μετά το πέρας των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών , τα αντικείμενα προς επισκευή θα αποστέλλονται προς ανακύκλωση .
 
   4)  Σε περίπτωση λανθασμένης εκτίμησης της φύσης της βλάβης από την μεριά του πελάτη η NXK custom guitars οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον πελάτη για την πραγματική φύση της βλάβης του αντικειμένου και το κόστος αυτής , παρέχοντας την επιλογή στον πελάτη ή της ολοκλήρωσης της επισκευής του αντικειμένου ή την επιστροφή του σε αυτόν.   
 
    5)  Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών που καταχωρούνται στην απόδειξη παροχής        υπηρεσιών  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από την εταιρεία μας για την  τήρηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά πρόσωπα που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με την εταιρεία μας.
   6)   Η NXK custom guitars δικαιούται να αλλάξει τους όρους χρήσης  και υποχρεούται να ενημερώσει τους πελάτες της.